Diagnostiek en gerechtsdeskundig werk

Expertise – belevingsonderzoek – diagnose

Natuurlijk hoort er bij iedere therapie een goede diagnostiek. Anders weet men niet welk probleem men voor zich heeft bij de behandeling. Deze diagnose gebeurt op 2 manieren: ofwel de onopvallende manier: we luisteren we naar wat er verteld wordt en kunnen we op basis daarvan reeds een diagnose maken, of soms zijn er aanvullende psychologische testen nodig.
Diagnostiek is dus steeds van belang bij een therapie. Maar soms gebeurt dit ook los van een therapie.
In mijn praktijk werk ik ook als expert voor verzekeringsinstellingen en de (jeugd)rechtbank. Ook expertises op private aanvraag (van bvb psychiaters, artsen, CLB,…) worden uitgevoerd.

Een goede expertise of belevingsonderzoek moet tot de volgende zaken leiden:
1) we leren de onderzochte beter kennen en kunnen zijn situatie aan de verzekeringsinstelling, rechtbank, school, CLB communiceren, met respect voor de persoon.
2) inzicht in de problematiek bij de onderzochte of de ouders, wat soms al “oplossend” werkt.
3) een advies mbt de gepaste aanpak.

Als psycholoog ben ik aangesloten bij de VVEP (Vlaamse Vereniging Expert Psychologen). Ik voer deze onderzoeken ook uit in het kader van leer- en ontwikkelingsstoornissen en moeilijke ouder-kind-relaties in de private praktijk en in een revalidatiecentrum in Brussel . Ik gaf ook een vormingsseminarie de impact op de kinderen van een echtscheiding en hoe ermee om te gaan.

Verzekeringsinstellingen
In het geval men een expertise dient uit te voeren na een schadegeval kan men hier terecht. Het is belangrijk aan te duiden dat ik geen functionele, neurologische of intelligentieonderzoeken uitvoer. Wat ik echter wel doe is onderzoek naar de psychologische en sociale impact van een trauma. Er kan ook nagegaan worden of een huidige situatie kan voortkomen uit een traumatische ervaring. bvb: Een kind heeft een erg traumatiserende ervaring opgedaan in de crèche en heeft nu een ernstige taalachterstand. Ligt het aan het trauma of spelen ook andere factoren mee, wat is het aandeel van het trauma, en wat is geen gevolg ervan…?

(Jeugd)rechtbank
Daarnaast kan ik door de rechtbank aangesteld worden als expert in geval van bvb een echtscheiding die moeilijk verloopt en waarbij de kinderen dienen toegewezen te worden aan een ouder. Het kan ook zijn dat de grootouders langs vaderzijde het bezoekrecht opeisen nu vader overleden is (en u als weduwe achterblijft) en dat het kind niet bij de grootouders wil gaan. Wat nu? Wat is hier de oorzaak? Wat is aangewezen?
Tarieven voor gerechtsdeskundig werk

Privaat
– Juridische Expertise: Soms gebeurt het dat een ouder mij op eigen initiatief opzoekt, zonder dat ik aangesteld werd door de rechtbank.  Wil men in dat geval een onderzoeksverslag dat weldegelijk bruikbaar is in een rechtszaak, dan dien ik beide ouders te zien. Anders gebeurt het dat de ouder die niet betrokken was in het onderzoek vragen kan stellen naar de waarde van het onderzoek en dan heeft u de moeite en kosten voor niets gedaan aangezien het onderzoek dan niet aanvaard wordt.

– Om klinische redenen: Een belevingsonderzoek kan nuttig zijn in het kader van een leerstoornis, een ontwikkelingsstoornis, een problematische ouder-kind-relatie. Dit verslag kan handig zijn voor school, de therapeut, de psychiater, het CLB…